Үндэсний технологийн компани
Бидний онцлог
Аливаа бүхэнд технологи шингээж, эрх тэгш хүртээмжтэй нийгмийг цогцлооно.

Image Description
Өнөөдрийн статистик

Коискын гаргасан амжилт

Бидэнд бусдаас нуух хууль бус орлого байхгүй. Бид нээлттэй компани.

3,828,025,286

Төвлөрүүлсэн орлого

30,536

Үйлчлүүлэгчийн тоо


Танилцуулга үзэх

Image Description
Image Description
Бидний ажил

Бидний гүйцэтгэсэн ажлууд