ҮНДЭСНИЙ ТЕХНОЛОГИЙН КОМПАНИ
Бидний онцлог
Аливаа бүхэнд технологи шингээж, эрх тэгш хүртээмжтэй нийгмийг цогцлооно.

Image Description
Өнөөдрийн статистик

Киоскын гаргасан амжилт

Бидэнд бусдаас нуух хууль бус орлого байхгүй. Бид нээлттэй компани.

4,102,089,186

Төвлөрүүлсэн орлого

32,713

Үйлчлүүлэгчийн тоо

Image Description
Image Description
Бидний ажил

Бидний гүйцэтгэсэн ажлууд